APSTIPRINĀTS
SIA “VALMIERAS OLIMPISKAIS CENTRS”
valdē 2022.gada 1.septembrī

SIA “VALMIERAS OLIMPISKAIS CENTRS”
struktūrvienības “BMX riteņbraukšanas trase”

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

 

 1. “VALMIERAS OLIMPISKAIS CENTRS” SIA (turpmāk tekstā – Valmieras OC) struktūrvienības “BMX riteņbraukšanas trase” (turpmāk tekstā – Trase) iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk – Noteikumi) izstrādāti, lai nodrošinātu kārtību, drošību un sekmīgu Trases ekspluatāciju. Noteikumi attiecināmi uz visiem treneriem un sportistiem, kas atrodas Trasē, un tiem ir pienākums Noteikumus ievērot.
 2.  Par Noteikumu ievērošanu nodarbību laikā atbildība gulstas uz treneri, bet publisko pasākumu laikā – uz pasākuma organizatoriem un treneriem.
 3. Treneriem un sacensību organizatoriem ar parakstu jāapliecina, ka viņi un sportisti ir iepazinušies ar Noteikumiem.
 4. Trase ir paaugstinātas bīstamības objekts, tāpēc treneris treniņu un sacensību laikā nes pilnu atbildību par treniņu procesu un tā pārraudzībā esošo sportistu veselību un drošību.
 5. Elites klases sportisti, ja tie trenējas individuāli, treniņu un sacensību laikā paši atbildīgi par savu veselību un drošību.
 6. Treniņu un sacensību laikā sportistiem obligāti jālieto BMX noteikumiem atbilstošs apģērbs, cimdi, aizsargķivere un cits drošības inventārs.
 7. Trasē drīkst pārvietoties TIKAI ar BMX sportam piemērotu velosipēdu.
 8. Sportistiem treniņu un sacensību laikā Trasē ir aizliegts izdarīt apzinātus bīstamus manevrus vai sadursmes ar citiem sportistiem.
 9. Ja treniņu vai sacensību laikā sportists gūst traumu un/vai tā veselības stāvoklis pasliktinās, sportistam ir jāvēršas pie trenera vai Trases medicīnas personāla (sacensību laikā).
 10. Treneris nes pilnu materiālo atbildību par Trases inventāru, kas tiek izmantots treniņu procesā.
 11. Treneri un sportisti uz treniņiem un sacensībām ierodas atbilstoši noteiktajam pasākumu grafikam, kas publiski pieejams Trases oficiālajā mājas lapā WWW.BMXVALMIERA.LV.
 12. Treniņu sākumā un beigās Trases stāvokli pārbauda treneris. Par pamanītajām Trases nepilnībām vai bojājumiem treneris nekavējoties informē Trases darbiniekus.
 13. Valmieras OC nenes atbildību par treneru vai sportistu personiskajām lietām un materiālajām vērtībām, kas atstātas Trases teritorijā.
 14. Valmieras OC nekādā ziņā nav atbildīgs par sportistu gūtajām traumām treniņu procesā un sacensībās.
 15. Treneru un sportistu pienākums ir Trasē ievērot tīrību, kārtību un ar cieņu izturēties pret citiem treniņu un sacensību dalībniekiem, treneriem un Trases darbiniekiem.
 16. Sportistiem jāievēro Trases personāla ieteikumi un/vai norādījumi.
 17. Trasē aizliegts:
  17.1. atrasties nepiederošām personām;
  17.2. smēķēt, ienest un lietot alkoholiskos dzērienus vai apreibinošas vielas un atrasties Trasē alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē;
  17.3. ienest jebkādu šķidrumu stikla traukos;
  17.4. ienest ugunsbīstamus vai citus viegli uzliesmojošus un veselībai bīstamus priekšmetus;
  17.5. apzināti bojāt Trases inventāru, tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojumu;
  17..6 veikt jebkādas šajos Noteikumos neminētas darbības, kuras ir pretrunā ar vispārpieņemtām morāles un ētikas normām un ir aizskarošas pārējiem Trases lietotājiem un/vai apdraud to drošību.
 18. Jebkurā ārkārtas situācijā treneriem un sportistiem ir nepieciešams sekot Trases darbinieku un trauksmes apskaņošanas sistēmas norādījumiem, organizēti un mierīgi jāpamet bīstamās situācijas vieta.
 19. Ugunsgrēka gadījumā, lai izkļūtu no Trases, ir jāvadās pēc izvietoto evakuācijas plānu shēmas, trauksmes apskaņošanas sistēmas norādījumiem un drošības zīmēm, kā arī, nepieciešamības gadījumā, jāizmanto pieejamie ugunsdzēšanas aparāti.
 20. Trenerus un sportistus, kuri neievēro Noteikumus, Trases darbinieki ir tiesīgi izraidīt no Trases.
 21. Ja treneru vai sportistu apzinātas darbības rezultātā bojāts vai iznīcināts Trases aprīkojums un/vai tehniskās iekārtas, Trases darbinieki ir tiesīgi sagatavot aktu, kurā konstatē zaudējumu apmēru, un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt nepieciešamās darbības atlīdzības piedziņai.
 22. Par šo Trases Noteikumu neievērošanu vai Trases un inventāra bojāšanu persona var tikt saukta pie administratīvās atbildības pēc piekritības un var tikt administratīvi sodītas Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā, piemērojot naudas sodu.